Piccolo Dizionario Italiano/Tongano/Inglese
A little Dictionary of Italian/Tongan/English
ITALIANO TONGAN ENGLISH
Mesi Ngaahi Mahina Months
Gennaio Sanuali January
Febbraio Fepueli February
Marzo Ma'asi March
Aprile 'Epeleli April
Maggio Me May
Giugno Sune June
Luglio Siulai July
Agosto 'Aokosi August
Settembre Sepitema September
Ottobre 'Okatopa October
Novembre Novema November
Dicembre Tisema December
Giorni Ngaahi 'Aho Days
Domenica Sapate Sunday
Lunedý Monite Monday
Martedý Tusite Tuesday
Mercoledý Pulelulu Wednesday
Giovedý Tu'apulelulu Thursday
Venerdý Falaite Friday
Sabato Tokonaki Saturday
Stagioni Ngaahi fa'ahita'u Seasons
Estate Taimi mafana Summer
Autunno Taimi fakatolau Autumn
Inverno Taimi momoko Winter
Primavera Taimi kamata ke moto mo matala Spring
colori lanu colors
arancio lanu moli orange
argento siliva silver
bianco hinehina white
blu pulu; lanu moana blue
crema kilimi cream
giallo engeenga yellow
grigio panefunefu grey
marrone palauni; melomelo brown
nero 'uli'uli black
oro koula gold
porpora lanu valeti purple
rosa lanu pingiki pink
rosso kulokula red
verde lanu mata green
viola vaioleti violet

Ufficio del Turismo di Tonga in Italia
e-mail: info@tongaturismo.info