Piccolo Dizionario Italiano/Tongano/Inglese
A little Dictionary of Italian/Tongan/English
ITALIANO TONGAN ENGLISH
Numeri cardinali Ngaahi Tefito'i fika Cardinal Numbers
1 uno taha one
2 due ua two
3 tre tolu three
4 quattro fa four
5 cinque nima five
6 sei ono six
7 sette fitu seven
8 otto valu eight
9 nove hiva nine
10 dieci hongofulu ten
11 undici taha taha eleven
12 dodici taha ua twelve
13 tredici taha tolu (hongofulu ma tolu) thirteen
14 quattordici taha fa (hongofulu ma fa) fourteen
15 quindici taha nima (hongofulu ma nima) fifteen
16 sedici taha ‘ono (hongofulu ma ‘ono) sixteen
17 diciassette taha fitu (hongofulu ma fitu) seventeen
18 diciotto taha valu (hongofulu ma valu) eighteen
19 diciannove taha hiva (hongofulu ma hiva) nineteen
20 venti ua noa ('uafulu) twenty
21 ventuno ua noa taha (‘uafulu ma taha) twenty-one
30 trenta tolu noa (tolungofulu) thirty
40 quaranta fa noa fourty
50 cinquanta nima noa fifty
60 sessanta ono noa sixty
70 settanta fitu noa seventy
80 ottanta valunoa eighty
90 novanta hiva noa ninety
100 cento teau one hundred
101 centouno teau ma taha a hundred and one
105 centocinque teau ma nima a hundred and five
110 centodieci teau hongofulu hundred and ten
150 centocinquanta teau nima noa hundred and fifty
200 duecento uangeau two hundred
300 trecento tolungeau three hundred
1000 mille taha afe one thousand
10000 diecimila tahamano 10.000
100000 centomila tahakilu 100.000
1000000 un milione tahamiliona one million
. punto decimale poini tesimale decimal point

Ufficio del Turismo di Tonga in Italia
e-mail: info@tongaturismo.info