Piccolo Dizionario Italiano/Tongano/Inglese
A little Dictionary of Italian/Tongan/English
ITALIANO TONGAN ENGLISH
parti del corpo Ngaahi kongokonga'o e sino parts of the body
addome kete abdomen
anca hui he tefito 'o e alanga hip
ano mata 'itungaiku anus
appendice 'apenikiti appendix
arteria kalava tufa toto artery
articolazione hokotanga hui joint
avambraccio kaunima lalo forearm
barba kava beard
bile 'ahu gall
bocca ngutu mouth
braccio nima arm
capelli lou'ulu - fulufulu hair
capezzolo mata'ihuhu nipple
caviglia fasi 'ava 'e ankle
cervello 'uto brain
clitoride tenga'imoli clitoris
collo kia neck
cordone ombelicale uho umbilical-cord
coscia alanga thigh
costola hui vakavaka rib
cranio ngaahi hui 'o e 'ulu cranium
cuore mafu heart
dente nifo tooth
dito
(dei piedi)
louhi'inima
louhi'iva'e
finger
toes
esofago halanga me'akai ki he kete oesophagus
faccia mata face
fegato 'ate liver
fronte la'e forehead
gamba va'e leg
ghiandola lama gland
ginocchio tui knee
gola monga throat
gomito tui'inima elbow
guancia kou'ahe cheek
indice tuhu forefinger
inguine fo'i tupu groin
intestino ngakau bowel - intestine
labbra loungutu lips
lingua 'elelo tongue
mascella kaungao jaw
mano nima hand
mento kumukumu chin
milza 'atepili spleen
muscolo uoua - kakano muscle
narice ava'iihu nostril
naso ihu nose
natiche tangaiku buttocks
occhio mata eye
ombelico pito navel
orecchio telinga ear
ossa hui bones
pancreas lama he kete pancreas
pelle kili skin
pene fakatangata penis
piedi va'e feet
polmoni ma'ama'a lungs
pollice motu 'atuhu thumb
polso kia'inima wrist
pupilla tama'uli pupil
rene kofuua kidney
retto mata'itungaiku rectum
saliva favai saliva
sangue toto blood
schiena tu'a back
scroto fo'i mahaki scrotum
sedere tungaiku bottom
seno huhu breast
spalla uma shoulder
spina dorsale hui tu'a spine
stomaco kete stomach
tallone muiva'e heel
tendine uoua sinews
teschio fo'i 'ulupoko 'aofiva 'e skull
testa 'ulu head
testicolo tenga 'imahaki testicle
tibia hivi'iva'e shin
torace fatafata chest
ugola volo uvula
ulna hui 'alu mei he ulna
unghia (delle dita dei piedi) nge'esiva'e toenail
vagina halangatama vagina
vena kalava fakafoki vein
vertebra fo'i hui he hui tu'a vertebrae
vescica tangamimi bladder
vita (cintola) kongaloto waist

Ufficio del Turismo di Tonga in Italia
e-mail: info@tongaturismo.info